banjongratschool@gmail.com 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-411678

โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์

โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนนเรศวร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ได้รับโอนกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2541 ในระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาลปีที่ 1-3 มีอาคารเรียน 10 หลัง และอาคารประกอบ 4 หลัง มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

แบ่งภาคเรียนเป็น 2 ภาค ภาคเรียนที่ 1 (ภาคต้น) วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย) วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 มีนาคม เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. หยุดเรียนประจำสัปดาห์ วันเสาร์ – อาทิตย์ หยุดพิเศษตามวันหยุดของราชการ 

ผู้บริหารโรงเรียน

นางวิม  การะยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


การจัดการเรียนการสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 2 – 3 ปี สอนเตรียมความพร้อม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี สร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษา ตามหน่วยการเรียนของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและเน้นการช่วยเหลือตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ระดับชั้นอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาลชุดกีฬาเครื่องหมายบอกชั้นและห้องเรียน


นักเรียนชายและหญิง จะต้องติดกระดุมเครื่องหมายโรงเรียนที่ปากกระเป๋าด้านขวามือมีจำนวน ดังนี้ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 1 เม็ด 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2    จำนวน 2 เม็ด 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3    จำนวน 3 เม็ด 

สีของกระดุมเครื่องหมายของโรงเรียนมี 6 สี ได้แก่ สีเหลือง,สีชมพู, สีเขียว, สีส้ม, สีฟ้า และสีม่วง แต่ละห้องเรียนใช้สีต่างกัน โดยเรียงลำดับตั้งแต่ห้องที่ 1 ถึง 6 เป็นแบบเดียวกันทั้งสามระดับชั้น เช่น อ.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 จะต้องใช้กระดุมสีเหลือง, สีชมพู, สีเขียว, สีส้ม, สีฟ้า และสีม่วง ตามลำดับ ติดที่ปากกระเป๋า 1 เม็ด ด้านขวามือ 


การเลื่อนชั้น

1 นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียน 

2 มีพัฒนาการด้านต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี 

3 ไม่ติดค้างค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 


การจำหน่าย

1 ขาดเรียนนานเกิน 15 วัน โดยมิแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ 

2 เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดเป็นโรคซึ่งไม่สามารถเรียน ต่อไปได้ 

3 ค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นนานเกินควร 


การเจ็บป่วยและการลาหยุด

1 นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคซึ่งอาจติดต่อถึงเพื่อนนักเรียนได้ โรงเรียนจะสั่งพักการเรียนชั่วคราว จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ 

2 วันใดที่นักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ ผู้ปกครองจะต้องเขียนใบลาแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบในวันแรกของการหยุด อย่ารอไว้จนหายป่วยหรือเสร็จธุระ จึงจะส่งใบลาแก่ครู 

3 ในบางกรณีผู้ปกครองอาจแจ้งการลาให้ทางโรงเรียนทราบทางโทรศัพท์ก็ได้ 


การรับสมัคร


1 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล นักเรียนต้องมีอายุอย่างต่ำ 2 ขวบครึ่ง แต่ ไม่เกิน 3 ปี 

2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียนต้องมีอายุอย่างต่ำ 3 ขวบครึ่ง บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองต้องไปทำใบมอบตัวด้วยตนเองให้เป็น ที่เรียบร้อยในวันที่โรงเรียนกำหนดมอบตัว 

3 นำสูติบัตร(ตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน(ตัวจริง) ที่มีชื่อเด็ก ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำเด็กไปด้วย 

4 ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในวันที่ทำใบ มอบตัว