banjongratschool@gmail.com 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-411678

ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา

โรงเรียนบรรจงรัตน์ จัดการเรียนการสอน มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

เด็กหญิงณัฏฐินิชา เดชสนธิ

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”

เด็กหญิงภูริชญา แย้มอำพล

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 7 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “ผู้ประพฤติธรรม นำมาซึ่งความสามัคคี”

เด็กหญิงวนัชพร เตชะวัฒนวรรณา
เด็กหญิงสิริวรรณ ภู่พลายงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555

เด็กหญิงวรัชยา สาราทิศ

ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดบรรยายนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2554

เด็กหญิงฟ้าใหม่ อินทรพล

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กชายปฏิพัฒน์ พิณศรี

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดคัดลายมือ ประเภทพิการบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60

เด็กหญิงณภัทร วงษ์พะยอม

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานประเภทออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

เด็กหญิงนันทิพร สงวนวงษ์
เด็กหญิงนาตาชา มหิเมือง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ

ศิษย์เก่าดีเด่น

We are a group of skilled individuals.

พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ คัตตะพันธ์

ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

อรวรรณ ไทยวานิช

อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

ดร.ไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์

นักการฑูตชำนาญการที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรณชนม์ (ใจบุญ) ปิ่นแก้ว

หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

หน่วยสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนิสา ปัญจมะวัต

วิทยากรอิสระสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ : การพูดในที่ชุมชน การเป็นพิธีกรอาชีพและ การสร้างแรงบันดาลใจ